Cố vấn dịch vụ

Ông Nguyễn Quốc Bảo

job_description

baonguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0936 034 557

Ông Nguyễn Tam Lang

job_description

langnguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0904 434 274

Ông Ngô Quang Dũng

job_description

dungquangngo@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0938356582

Ông Nguyễn Công Huân

job_description

huannguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0918 525 996

Ông Bùi Đức Nhớ

job_description

nhobui@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0968696117

Ông Hồ Sỹ Cường

job_description

cuongho@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0968696117

Ông Nguyễn Sỹ Toàn

job_description

toannguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0907 739 468

Ông Nguyễn Danh Trí

job_description

tringuyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0944 409 337

Ông Phùng Hữu Trí

job_description

triphung@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0908 326 268

Ông Nguyễn Thành Tâm

job_description

tamnguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0935 193 131

Ông Vương Kiến Văn

job_description

vanvuong@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0903 538 112