Diệp Kim Tuấn

tuandiep@haxaco.com.vn
Nguyễn Đức Hiếu

hieunguyen@haxaco.com.vn
Kha Diệu Huy

huykha@haxaco.com.vn
Nguyễn Đông Khôi

khoinguyen@haxaco.com.vn
Phạm Đăng Khoa

khoapham@haxaco.com.vn
Nguyễn Vũ Hoài Anh

hoaianhnguyen@haxaco.com.vn
Trần Hoàng Thuấn

thuantran@haxaco.com.vn
Vũ Thái Duy

thaiduyvu@haxaco.com.vn
Võ Thiện Liêm

liemvo@haxaco.com.vn
Nguyễn Đạt Tài

tainguyen@haxaco.com.vn
Trần Trung Huy

trunghuytran@haxaco.com.vn
Tô Minh Sơn

sonto@haxaco.com.vn
Ngô Tấn Tài

taingo@haxaco.com.vn
Huỳnh Tuấn Khanh

tuankhanhhuynh@haxaco.com.vn
Đỗ Thị Bình

thibinhdo@haxaco.com.vn
Trần Thị Trà Mi

tramitran@haxaco.com.vn
Đinh Hoàng Mạnh Hà

manhhadinh@haxaco.com.vn
Nguyễn Thế Mạnh

themanhnguyen@haxaco.com.vn
Huỳnh Minh Tấn

minhtanhuynh@haxaco.com.vn
Nguyễn Dương Vĩnh Nam

namnguyen@haxaco.com.vn
Phạm Văn Khang
Tel: 0912 753 738
khangpham@haxaco.com.vn
Hoàng Phúc Minh
Tel: 0931 236 632
minhhoang@haxaco.com.vn
Đặng Nguyễn Tất Thành
Tel: 0939 607 777
thanhdang@haxaco.com.vn
Dương Nguyễn Hoàng Duy
Tel: 0909 212 220
duyduong@haxaco.com.vn
Mạc Đức Thành
Tel: 0906 868 764
thanhmac@haxaco.com.vn
Nguyễn Chí Công
Tel: 0906 333 503
congnguyen@haxaco.com.vn
Nguyễn Kiều Ngọc Toàn
Tel: 0935 527 007
ngoctoannguyen@haxaco.com.vn
Nguyễn Minh Kha
Tel: 0903 462 604
khanguyen@haxaco.com.vn
Nguyễn Ngọc Sơn
Tel: 0908 770 977
sonnguyen@haxaco.com.vn
Nguyễn Phú Luân
Tel: 0972 894 981
phuluannguyen@haxaco.com.vn
Trần Xuân Toàn
Tel: 0902 421 429
toantran@haxaco.com.vn
Vũ Thị Ngọc Hân
Tel: 0908 986 079
hanvu@haxaco.com.vn