Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

Ngày 20 tháng 4 năm 2018

Báo cáo kiểm toán_Báo cáo tài chính năm 2017 HAX

Ngày 22 tháng 1 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 4 & Lũy kế 2017_HAX

Ngày 20 tháng 1 năm 2018

Giải trình kết quả kinh doanh Q3/2017 _ HAX

Ngày 16 tháng 10 năm 2017

Báo cáo tài chính Q3/2017

Ngày 12 tháng 10 năm 2017

Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - Hợp nhất

Ngày 24/7/2017

Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - ME

Ngày 24 tháng 7 năm 2017

Báo cáo tài chính Q2/2017

Ngày 20 tháng 7 năm 2017

Báo cáo tài chính Q1/2017

Ngày 13 tháng 4 năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016

Ngày 9 tháng 3 năm 2017

Báo cáo quản trị 2016

Ngày 23 tháng 1 năm 2017

Báo cáo tài chính Q4/2016

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Báo cáo tài chính Quý 3/2016

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng 2016

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Báo cáo tài chính Quý 2/2016

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Báo cáo tài chính Quý 1/2016

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Báo cáo quản trị 2015

Ngày 22 tháng 01 năm 2016

Báo cáo tài chính 2015

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 4/2015

Báo cáo tài chính Quý 3/2015

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Ngày 30 tháng 06 năm 2015

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 2/2015

Báo cáo tài chính Quý 1/2015

Báo cáo tài chính 2014

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 4/2014

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

Báo Cáo Tài Chính Qúy 3 2014

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2014

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

CV trình bày lại số dư trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014

Ngày 30 tháng 6 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

Ngày 31 tháng 03 năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2013

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2013

Ngày 22 tháng 03 năm 2014

Báo cáo quản trị năm 2013

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013

Ngày 23 tháng 1 năm 2014

Báo cáo tài chính Q3 năm 2013

Ngày 16 tháng 10 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013

Ngày 13 tháng 8 năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Ngày 03 tháng 07 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013

Ngày 02 tháng 05 năm 2013

Báo cáo Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2013

Ngày 03 tháng 05 năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

Ngày 28 tháng 01 năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2012

Ngày 27 tháng 03 năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2012

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2012

Ngày 24 tháng 1 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012

Ngày 12 tháng 10 năm 2012

Báo cáo Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 năm 2012

Ngày 12 tháng 10 năm 2012

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2012

Ngày 19 tháng 07 năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2012

Ngày 30 tháng 07 năm 2012

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

Báo cáo tài chính năm 2011

Ngày 25 tháng 3 năm 2012

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2011

Ngày 30 tháng 12 năm 2011

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2011

Ngày 20 tháng 11 năm 2011

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2011

Ngày 31 tháng 08 năm 2011

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2011

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Báo cáo tài chính 2010

Ngày 08 tháng 04 năm 2011

Báo cáo thường niên năm 2010

Ngày 15 tháng 04 năm 2011

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2010

Ngày 25 tháng 01 năm 2011

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2010

Ngày 25 tháng 10 năm 2010

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2010

Ngày 30 tháng 08 năm 2010

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2010

Ngày 20 tháng 04 năm 2010

Báo cáo tài chính năm 2009

Ngày 12 tháng 04 năm 2010

Báo cáo thường niên 2009

Ngày 15 tháng 04 năm 2010

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2009

Ngày 03 tháng 02 năm 2010

Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2009

Ngày 13 tháng 01 năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2009

Ngày 20 tháng 11 năm 2009

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009

Ngày 30 tháng 08 năm 2009

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2009

Ngày 20 tháng 04 năm 2009

Báo cáo thường niên 2008

Ngày 26 tháng 03 năm 2009