Mercedes-Benz

Thông tin chứng khoán

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2019

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngày 20 tháng 03 năm 2019

CBTT -Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2019

Ngày 13 tháng 03 năm 2019

Báo cáo thường niên 2018

Ngày 21 tháng 02 năm 2019

CV 88_Y KIEN UBCK MUA CP QUY _21022018

Ngày 21 tháng 02 năm 2019

NQ HĐQT 04_2019 _ Vv  Giá mua lại cổ phiếu quỹ 18022019 

Ngày 18 tháng 02 năm 2019

THONG BAO _ NGAY DK CUOI CUNG _DH CD _2019 HAX

Ngày 15 tháng 02 năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dư ĐHCĐ 2019 _ HAX

Ngày 12 tháng 02 năm 2019

Nghị Quyết HĐQT về triệu tập Đại hội cổ đông năm 2019_ HAX

Ngày 12 tháng 02 năm 2019

BAO CAO QUAN TRI 2018 _ HAX 01022019

Ngày 01 tháng 02 năm 2019

CBTT _ GD MUA LAI CP 01.02.2019

ngày 01 tháng 02 năm 2019

Báo cáo quản trị năm 2018 _ HAX

Ngày 20 tháng 01 năm 2019

HAX - NQ HĐQT ve viec dau tu vao Cong ty con

Ngày 17 tháng 01 năm 2019

HAX - NQHDQT ve viec xac dinh khoang gia mua lai co phieu

Ngày 15 tháng 01 năm 2019

Cty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh sẽ đầu tư thêm vốn tại Công ty con _ Cty Cổ phần Cơ Khí Ô tô Cần Thơ

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

Công bố thông tin về việc thay đổi con dấu và giấy Đăng ký kinh doanh chi nhánh Võ Văn Kiệt.

Ngày 10 tháng 08 năm 2015

Công bố thông tin về việc thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh chi nhánh Hà Nội.

Ngày 23 tháng 01 năm 2015

Công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh Hà Nội.

Ngày 17 tháng 10 năm 2014HAX - CBTT cac QD xu phat thue va giai trinh cham CBTT

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 

HAX - NQ HDQT ve viec mua co phieu quy

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

HAX - NQ HDQT vv xoa khoan no lai vay cho oto can tho

Ngày 04 tháng 10 năm 2018

HAX - NQ HDQT bo nhiem PTGD - Nguyen Thi Ngoc Bich

Ngày 04 tháng 10 năm 2018 

Công văn CBTT

Ngày 27 tháng 08 năm 2018

BC QUAN TRI 2017 - Cap nhap

Ngày 27 tháng 08 năm 2018

BC QUAN TRI 2016 - Cap nhap

Ngày 27 tháng 08 năm 2018

HAX_UPDATE _BC QUAN TRI _2016&2017

Ngày 27 tháng 08 năm 2018

HAX - CBTT NQ HDQT ve viec thanh lap Ban kiem toan noi bo

Ngày 06 tháng 08 năm 2018

HAX - Bao cao THQT Cong ty 6T - 2018

Ngày 01 tháng 08 năm 2018

BC THUONG NIEN 2017 E

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

BC THUONG NIEN 2016 E

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

HAX - Cong van CBTT bo sung noi dung BCTN nam 2016 va 2017

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

HAX - Quyet dinh ve viec thay doi NY co phieu

Ngày 08 tháng 05 năm 2018

HAX - Dieu le Cong ty

Ngày 07 tháng 05 năm 2018

HAX - NGHI QUYET HDQT thong qua ket qua phat hanh CP

Ngày 18 tháng 04 năm 2018

HAX - NQ HDQT về việc chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn Chủ sở hữu

Ngày 19 tháng 03 năm 2018

Thông báo ngày chốt danh sách chia cổ tức HAX 2018

Ngày 16 tháng 03 năm 2018

NQHDQT _Ngày chốt danh sách chia cổ tức  & TT cổ tức TM

Ngày 16 tháng 03 năm 2018

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu 2018 & CV chấp thuận Ủy ban chứng khoán

Ngày 16 tháng 03 năm 2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày 27 tháng 02 năm 2018

NQHĐQT/02/2018 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu - tháng 02 năm 2018

Ngày 26 tháng 02 năm 2018

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2018

HAX - Tai lieu hop va Cac to trinh DHDCDTN nam 2018

Ngày 28 tháng 02 năm 2018

HAX - NQHDQT thong qua phuong an phat hanh tang von dieu le

Ngày 27 tháng 02 năm 2018

HAX - Bao cao thuong nien nam 2017

Ngày 12 tháng 02 năm 2018

HAX - Quy che ve quan tri noi bo Cong ty

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

HAX - NQ va BB DHDCD TN nam 2018

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

HAX - Điều lệ công ty

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

HAX - Tai lieu hop DHDCD TN nam 2018

Ngày 31 tháng 01 năm 2018

HAX - Bao cao Tinh hinh quan tri Cong ty nam 2017

Ngày 30 tháng 01 năm 2018

HAX - CBTT Thong bao to chuc DHDCD TN nam 2018

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

HAX - Thong bao chot DS to chuc DHDCD TN nam 2018

Ngày 04 tháng 01 năm 2018

HAX - NQ HDQT ve viec chot Danh sach To chuc DHDCD TN nam 2018

Ngày 29 tháng 02 năm 2017

HAX - Bao cao THQT Cong ty 6T - 2017

Ngày 31 tháng 07 năm 2017

HAX - Quyet dinh thay doi niem yet co phieu

Ngày 07 tháng 07 năm 2017

HAX - CBTT NQHDQT ve viec lua chon Cong ty kiem toan

Ngày 08 tháng 06 năm 2017

HAX - Quy che phat hanh co phieu (ESOP)

Ngày 03 tháng 05 năm 2017

HAX - NQHDQT ve viec thong qua quy che phat hanh va DS CBNV tham gia chuong trinh ESOP

Ngày 28 tháng 04 năm 2017

HAX - CBTT NQHDQT ve viec Phat hanh co phieu tu nguon con CSH - Phat hanh ESOP

Ngày 27 tháng 04 năm 2017

HAX - NQ DHDCD TN nam 2017

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

HAX - Dieu le sua doi

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

HAX - CBTT NQHDQT Bo nhiem Giam doc Tai chinh kiem Ke toan truong

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

HAX - CBTT NQ BB DHDCD TN nam 2017 va DL sua doi

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

HAX - NQHDQT ve viec thong qua viec tu nhiem Ke toan truong

Ngày 14 tháng 04 năm 2017

CBTT Tai lieu Hop DHDCD TN nam 2017

Ngày 05 tháng 04 năm 2017

CBTT NQ HDQT về việc từ nhiệm và bổ nhiệm nhân sự

Ngày 29 tháng 03 năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Ngày 28 tháng 03 năm 2016

CBTT thời gian địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 24 tháng 03 năm 2017

CBTT NQHDQT thong nhat ngay To chuc DHDCD TN nam 2017 va cac Chi tieu ke hoach 2017

Ngày 22 tháng 03 năm 2017

CBTT NQHDQT CHOT DANH SACH TO CHUC DHDCD TN NAM 2016

Ngày 01 tháng 03 năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Ngày 23 tháng 01 năm 2017

Quyết định thay đổi niêm yết cổ phiếu

Ngày 07 tháng 12 năm 2016

CBTT NQHDQT ve viec thanh lap chi nhanh va Quyet dinh bo nhiem nguoi dung dau

Ngày 27 tháng 10 năm 2016

CBTT NQHDQT Thông qua kết quả hoán đổi cổ phiếu

Ngày 10 tháng 10 năm 2016

CBTT thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Hà Nội

Ngày 22 tháng 08 năm 2016

CBTT về việc bầu Chủ tịch HDQT công ty

Ngày 09 tháng 04 năm 2016

CBTT NQ-BB DHDCD TN 2016 va duong link cbtt cac tai lieu da duoc thong qua tai DHDCD TN 2016

Ngày 09 tháng 04 năm 2016

CBTT NQHDQT ve thong nhat ngay to chuc DHDCD TN nam 2016 va Thong bao hop DHDCD TN nam 2016

Ngày 19 tháng 03 năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2015

Ngày 29 tháng 02 năm 2016

CBTT điều chỉnh chức danh ông Trần Quốc Hải - PTGD

Ngày 04 tháng 10 năm 2016

Quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Ngày 28 tháng 08 năm 2015

THQT CT 6T-2015

Ngày 30 tháng 07 năm 2015 

CBTT thuc hien BCTC theo TT 200

Ngày 22 tháng 06 năm 2015

Nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2015

Ngày 25 tháng 04 năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2014 

Ngày 10 tháng 04 năm 2015

Thong bao va NQHDQT ve viec to chuc DHDCD TN 2015

Ngày 02 tháng 04 năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Ngày 29 tháng 01 năm 2015

CBTT NQHDQT ve viec chap thuan ky hop dong voi Cong ty CP SX TM va DV O To PTM

Ngày 28 tháng 10 năm 2014

Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang 2014

Ngày 22 tháng 07 năm 2014

Bien Ban va Nghi Quyet DHDCD TN 2014

Ngày 28 tháng 04 năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2013

Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Nghị quyết thông báo và thư mời họp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Ngày 03 tháng 04 năm 2014