Mercedes-Benz

Thông tin cổ đông

CBTT - Cập nhập tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2019

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

HAX - Thông báo website hoạt động trở lại.

Ngày 13 tháng 03 năm 2019

HAX - nhac nho cham CBTT dieu chinh hoi to BCTC KT 2012

Ngày 20 tháng 05 năm 2014

HAX - CBTT ve viec xu ly ve thue

Ngày 09 tháng 06 năm 2014

HAX - CBTT Ky HD voi Cong ty kiem toan

Ngày 27 tháng 06 năm 2014

HAX - Dinh chinh BCTC HN Q2 - 2014

Ngày 15 tháng 08 năm 2014

HAX - CBTT trinh bay lai so su dau ky  tren Bang luu chuyen tien te cua BCTC SX 6T - 2014

Ngày 10 tháng 09 năm 2014

HAX - CBTT ve viec thanh lap chi nhanh

Ngày 20 tháng 10 năm 2014

HAX - CBTT Giay chung nhan hoat dong chi nhanh

Ngày 07 tháng 11 năm 2014

HAX - CBTT bo nhiem Pho Giam doc Chi Nhanh

Ngày 19 tháng 11 năm 2014

HAX - CBTT Giay Chung nhan dang ky doanh nghiep dang ky thay doi lan thu 18

Ngày 19 tháng 11 năm 2014

HAX - CBTT viec thay doi nguoi dung dau Chi nhanh cua  Cong ty

Ngày 23 tháng 01 năm 2015

HAX - CBTT Bo nhiem Pho Giam Doc CN Lang Ha Ha Noi

Ngày 09 tháng 03 năm 2015

HAX - Bao cao ket qua phat hanh co phieu

Ngày 26 tháng 06 năm 2017

HAX - CBTT Phat hanh co phieu tu nguon von Chu so huu

Ngày 31 tháng 05 năm 2017

HAX - Thong bao chot DS phat hanh co phieu thuong

Ngày 05 tháng 06 năm 2017

HAX - TB phat hanh co phieu de hoan doi co phieu thong qua hinh thuc chao mua cong khai

Ngày 05 tháng 08 năm 2016

HAX - CBTT vv THAY DOI NHAN SU CHU CHOT + NQ HDQT

Ngày 24 tháng 03 năm 2015

HAX - Thong bao va NQHDQT ve viec to chuc DHDCD TN 2015

Ngày 02 tháng 04 năm 2015

HAX - CBTT ky HD voi Cong ty KT BCTC nam 2015

Ngày 08 tháng 06 năm 2015

HAX - CBTT Chao mua cong khai co phieu PTM de hoan doi

Ngày 05 tháng 08 năm 2016

HAX -Bang cao bach chao ban co phieu de hoan doi va chao mua cong khai

Ngày 04 tháng 08 năm 2016

HAX - CBTT CON DAU VA GIAY CHUNG NHAN DANG KY KINH DOANH CUA CHI NHANH CONG TY

Ngày 11 tháng 08 năm 2015

HAX - BCKQGD (Ta Xuan Thuy)

Ngày 27 tháng 06 năm 2016

HAX - Giay phep chao ban co phieu

Ngày 04 tháng 08 năm 2016

TB giao dich co phieu HAX cua SAMCO

Ngày 26 tháng 01 năm 2016

Thong bao NDKCC to chuc DHDCD TN 2016

Ngày 29 tháng 02 năm 2016

TB dua cp HAX ra khoi dien canh bao

Ngày 28 tháng 08 năm 2015

CBTT Giay CNDKKD dang ky thay doi lan thu 19

Ngày 10 tháng 12 năm 2015

CBTT dieu chinh chuc danh Ong Tran Quoc Hai - PTGD

Ngày 04 tháng 01 năm 2016

CBTT thay doi Giam doc chi nhanh Hanoi

Ngày 06 tháng 01 năm 2016

CBTT Thay doi nguoi dung dau Chi nhanh Ha Noi

Ngày 15 tháng 01 năm 2016

Bao cao so huu co dong lon (Hoang Duc Hung)

Ngày 04 tháng 02 năm 2016

Bao cao thay doi so huu CDL (Hoang Duc Hung)

Ngày 24 tháng 02 năm 2016

TBGD (Vu Thi Hanh)

Ngày 25 tháng 02 năm 2016

Bao cao KQGD CP (Tong Cong ty Co khi Giao thong Van Tai Sai Gon - TNHH 1 TV)

Ngày 03 tháng 03 năm 2016

BCKQGD (Vu Thi Hanh)

Ngày 03 tháng 03 năm 2016

TBGD (Chu Ngoc Huyen-GD tai chinh)

Ngày 04 tháng 03 năm 2016

TBGD (Tran Quoc Hai - PTGD)

Ngày 04 tháng 03 năm 2016

CBTT tu nhiem va bo nhiem TVHDQT

Ngày 28 tháng 03 năm 2016

CBTT NQ ve viec tu nhiem cua TVHDQT (Tang Thi Thu Ly)

Ngày 04 tháng 04 năm 2016

BCKQGD (Chu Thi Ngoc Huyen)

Ngày 12 tháng 04 năm 2016

BCKQGD (Tran Quoc Hai)

Ngày 12 tháng 04 năm 2016

CBTT Bau Truong Ban Kiem soat

Ngày 13 tháng 04 năm 2016

Bao cao khong con la CDL (Hoang Duc HUng)

Ngày 21 tháng 06 năm 2016

Dieu le Cong ty

Ngày 24 tháng 07 năm 2016

CBTT ky HD Kiem toan

Ngày 13 tháng 05 năm 2016

Bao cao ve thay doi so huu CDL (Hoang Duc Hung)

Ngày 16 tháng 05 năm 2016

BC thay doi so huu CDL (Hoang Duc Hung)

Ngày 24 tháng 05 năm 2016

BC thay doi so huu CDL (Hoang Duc Hung)

Ngày 30 tháng 05 năm 2016

Bao cao ve thay doi so huu CDL (Hoang Duc Hung)

Ngày 07 tháng 06 năm 2016

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động trang thông tin www.haxaco.com.vn do lõi kỹ thuật

Ngày 19 tháng 1 năm 2019

Hướng dẫn nhận cổ tức 2017

Hiện nay, một số cổ đông của HAX vẫn chưa hoàn tất lưu ký cổ phiếu tại công ty chứng khoán trước ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2017. Vì vậy, việc chi trả cổ tức đối với các cổ đông này được HAX trực tiếp thực hiện.

Bầu trưởng ban kiểm soát

Ngày 17 tháng 4 năm 2017

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm giám đốc tài chính

Ngày 17 tháng 4 năm 2017

Công bố thông tin Nghị quyết biên bản Đại hội cổ đông năm 2017 và Điều lệ công ty SDBS

Ngày 15 tháng 4 năm 2017

CBTT Nghị quyết hội đồng quản trị chấp thuận từ nhiệm của Giám đốc tài chính

Ngày 14 tháng 4 năm 2017

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Ngày 12 tháng 4 năm 2017

Công bố thông tin từ nhiệm Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng

Ngày 11 tháng 04 năm 2017

Công bố thông tin từ nhiệm TV HĐQT, BKS và việc trình ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc

Ngày 29 tháng 3 năm 2017

Báo cáo thường niên 2016

Ngày 14 tháng 3 năm 2017

Thông tin Đại hội cổ đông 2017

Ngày 24 tháng 3 năm 2017

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Hoàng Đức Hùng

Ngày 24 tháng 3 năm 2017

Báo cáo Kết quả Giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Đỗ Tiến Dũng

Ngày 22 tháng 3 năm 2017

Công bố thông tin Quyết định Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh 2017

Ngày 22 tháng 3 năm 2017

Báo cáo Kết quả Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Ngày 07 tháng 3 năm 2017

Thông báo mua cổ phiếu CĐ Vũ Thị Hạnh

Thông báo thay đổi sở hữu CĐ Hoàng Đức Hùng

Thông báo thay đổi địa chỉ do cấp số nhà

Ngày 09/12/2015, Công ty Cổ Phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh có nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp thay đổi lần thứ 19.

Nội dung thay đổi như sau:

1. Thay đổi địa chỉ của Công ty

Địa chỉ cũ: 235/18 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Địa chỉ mới: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

2. Lý do thay đổi: cấp lại số nhà mới theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân Quận Bình Thạnh.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2015 và Báo cáo thường niên 2014

Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT

Công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Dịch vụ chi nhánh Hà Nội

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán chi nhánh Hà Nội

Công bố thông tin về việc bổ sung Giấy đăng ký kinh doanh

HAX - Bao cao ket qua giao dich nguoi co lien quan (Vu Thi Hanh)

Ngày 16 tháng 05 năm 2014

HAX - Thông báo giao dich nguoi co lien quan (Vu Thi Hanh)

Ngày 09 tháng 05 năm 2014