Thông tin cổ đông

Hướng dẫn nhận cổ tức 2017

Hiện nay, một số cổ đông của HAX vẫn chưa hoàn tất lưu ký cổ phiếu tại công ty chứng khoán trước ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2017. Vì vậy, việc chi trả cổ tức đối với các cổ đông này được HAX trực tiếp thực hiện.

Bầu trưởng ban kiểm soát

Ngày 17 tháng 4 năm 2017

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm giám đốc tài chính

Ngày 17 tháng 4 năm 2017

Công bố thông tin Nghị quyết biên bản Đại hội cổ đông năm 2017 và Điều lệ công ty SDBS

Ngày 15 tháng 4 năm 2017

CBTT Nghị quyết hội đồng quản trị chấp thuận từ nhiệm của Giám đốc tài chính

Ngày 14 tháng 4 năm 2017

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Ngày 12 tháng 4 năm 2017

Công bố thông tin từ nhiệm Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng

Ngày 11 tháng 04 năm 2017

Công bố thông tin từ nhiệm TV HĐQT, BKS và việc trình ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc

Ngày 29 tháng 3 năm 2017

Báo cáo thường niên 2016

Ngày 14 tháng 3 năm 2017

Thông tin Đại hội cổ đông 2017

Ngày 24 tháng 3 năm 2017

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Hoàng Đức Hùng

Ngày 24 tháng 3 năm 2017

Báo cáo Kết quả Giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Đỗ Tiến Dũng

Ngày 22 tháng 3 năm 2017

Công bố thông tin Quyết định Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh 2017

Ngày 22 tháng 3 năm 2017

Báo cáo Kết quả Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Ngày 07 tháng 3 năm 2017

Thông báo mua cổ phiếu CĐ Vũ Thị Hạnh

Thông báo thay đổi sở hữu CĐ Hoàng Đức Hùng

Thông báo thay đổi địa chỉ do cấp số nhà

Ngày 09/12/2015, Công ty Cổ Phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh có nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp thay đổi lần thứ 19.

Nội dung thay đổi như sau:

1. Thay đổi địa chỉ của Công ty

Địa chỉ cũ: 235/18 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Địa chỉ mới: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

2. Lý do thay đổi: cấp lại số nhà mới theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân Quận Bình Thạnh.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2015 và Báo cáo thường niên 2014

Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT

Công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Dịch vụ chi nhánh Hà Nội

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán chi nhánh Hà Nội

Công bố thông tin về việc bổ sung Giấy đăng ký kinh doanh