Mercedes-Benz

Thông tin chứng khoán

Công bố thông tin về việc thay đổi con dấu và giấy Đăng ký kinh doanh chi nhánh Võ Văn Kiệt.

     

Công bố thông tin về việc thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh chi nhánh Hà Nội.

Công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh Hà Nội.

Thông báo ngày chốt danh sách chia cổ tức HAX 2018

Ngày 16 tháng 03 năm 2018

NQHDQT _Ngày chốt danh sách chia cổ tức  & TT cổ tức TM

Ngày 16 tháng 03 năm 2018

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu 2018 & CV chấp thuận Ủy ban chứng khoán

Ngày 16 tháng 03 năm 2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày 27 tháng 02 năm 2018

NQHĐQT/02/2018 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu - tháng 02 năm 2018

Ngày 26 tháng 02 năm 2018

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2018