Danh xưng
Vui lòng thay đổi số 0 đầu tiên của dãi số thành +84

Lời nhắn hoặc câu hỏi của bạn:

Tôi đồng ý nhận thông tin qua*

Tôi theo đây xác nhận đồng ý rằng Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam (“MBV”), Tập đoàn Mercedes-Benz Group AG, các đại lý được ủy quyền của MBV và/hoặc các công ty khác được chỉ định bởi MBV và/hoặc Mercedes-Benz Group AG có quyền thu thập, lưu giữ, sử dụng, phân tích, chuyển giao và cập nhật dữ liệu cá nhân đã được tôi cung cấp qua hình thức đã chọn, cho các mục đích chăm sóc khách hàng, gởi thông tin khuyến mãi, tiến hành các hoạt động tiếp thị liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi  MBV, Mercedes-Benz Group AG, các đại lý ủy quyền của MBV, và/hoặc các công ty khác được chỉ định bởi MBV và/hoặc Mercedes-Benz Group AG.