Cố vấn dịch vụ

Ông Nguyễn Quốc Bảo

Tư vấn dịch vụ

baonguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0936 034 557

Ông Nguyễn Tam Lang

Tư vấn dịch vụ

langnguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0904 434 274

Ông Ngô Quang Dũng

Tư vấn dịch vụ

dungquangngo@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0938356582

Ông Nguyễn Công Huân

Tư vấn dịch vụ

huannguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0918 525 996

Ông Bùi Đức Nhớ

Tư vấn dịch vụ

nhobui@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0968696117

Ông Hồ Sỹ Cường

Tư vấn dịch vụ

cuongho@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0968696117

Ông Nguyễn Sỹ Toàn

Tư vấn dịch vụ

toannguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0907 739 468

Ông Nguyễn Danh Trí

Tư vấn dịch vụ

tringuyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0944 409 337

Ông Phùng Hữu Trí

Tư vấn dịch vụ

triphung@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0908 326 268

Ông Nguyễn Thành Tâm

Tư vấn dịch vụ

tamnguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0935 193 131

Ông Vương Kiến Văn

Tư vấn dịch vụ

vanvuong@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0903 538 112