Mercedes-Benz

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

Ngày 20 tháng 4 năm 2018

Báo cáo kiểm toán_Báo cáo tài chính năm 2017 HAX

Ngày 22 tháng 1 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 4 & Lũy kế 2017_HAX

Ngày 20 tháng 1 năm 2018

Giải trình kết quả kinh doanh Q3/2017 _ HAX

Ngày 16 tháng 10 năm 2017

Báo cáo tài chính Q3/2017

Ngày 12 tháng 10 năm 2017

Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - Hợp nhất

Ngày 24/7/2017

Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - ME

Ngày 24 tháng 7 năm 2017

Báo cáo tài chính Q2/2017

Ngày 20 tháng 7 năm 2017

Báo cáo tài chính Q1/2017

Ngày 13 tháng 4 năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016

Ngày 9 tháng 3 năm 2017

Báo cáo tài chính Quý 4/2015

Báo cáo tài chính Quý 3/2015

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 2/2015

Báo cáo tài chính Quý 1/2015