Liên hệ

Ông Nguyễn Văn Bảo

Kinh doanh xe mới

baonguyenvan@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0907 217 979

Vũ Thị Ngọc Hân

Kinh doanh xe mới

hanvu@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0908986079

Nguyễn Minh Kha

Kinh doanh xe mới

khanguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0903462604

Ông Hồ Hải Kim Long

Kinh doanh xe mới

longho@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0903 225 678

Ông Dương Nguyễn Hoàng Duy

Kinh doanh xe mới

duyduong@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0909 212 220

Ông Nguyễn Đức Hiếu

Kinh doanh xe mới

hieunguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0918 212 202

Ông Kha Diệu Huy

Kinh doanh xe mới

huykha@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0933 403 365

Ông Võ Kim Hùng

Kinh doanh xe mới

hungvo@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0903 639 877

Ông Phạm Văn Khang

Kinh doanh xe mới

khangpham@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0912 753 738

Ông Phạm Đăng Khoa

Kinh doanh xe mới

khoapham@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0933 005 002

Ông Nguyễn Đông Khôi

Kinh doanh xe mới

khoinguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0902 940 868

Ông Lương Huy Lãm

Kinh doanh xe mới

lamluong@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0903 051 587

Bùi Hữu Lợi

Kinh doanh xe mới

loibui@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0946809168

Ông Trần Quang Tín

Kinh doanh xe mới

tintran@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0909763535

Ông Nguyễn Duy Quốc

Kinh doanh xe mới

quocnguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0988 438 008

Ông Trần Thái Sơn

Kinh doanh xe mới

sontran@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0988 952 262

Bà Phan Khánh Thư

Kinh doanh xe mới

thuphan@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0975 811 663

Bà Trần Thiên Thảo

Kinh doanh xe mới

thaothientran@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0915 670 239

Ông Võ Thiện Trung

Kinh doanh xe mới

trungvo@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0933 522 550

Ông Diệp Kim Tuấn

Kinh doanh xe mới

tuandiep@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0908 361 880